Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Wilczkowo 73

11-135 Lubomino

e-mail: sp.wilczkowo@wp.pl

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie mgr Małgorzata Połoniewicz Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności                                      lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino prowadzi działalność w 2 budynkach – budynek szkoły i sala sportowa
Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia: od strony drogi o nr 593 – wejście główne,                                 i od strony boiska – drugie wejście. Do wejścia głównego budynku można wejść z poziomu gruntu bez schodów, natomiast do wejścia od strony boiska prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu, wind, ani dostosowanych toalet. Szkoła nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób słabowidzących. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

Do budynku sali sportowej prowadzi 1 wejście od strony boiska szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu, wind, ani dostosowanych toalet. Sala gimnastyczna nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób słabowidzących. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

raport o dostępności za 2020 rok